NLP = Text + Voice

The face of the world is changing from GUI to VUI.

Criteria for posts content written in this blog:

  • Experiment software technologies, evaluating solutions & taking note of techniques and implementation steps
  • Evaluate, comment on software solutions, data mining and artificial intelligence
  • Math research, natural language processing orientation algorithms

Skills

Coding

100%

SciSharp

90%

Football

10%

Recent Posts

Nghị định là (một loại văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ) hình thức văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu được chính phủ sử dụng …

Một câu nói của Gold D. Roger dành cho những đứa trẻ muốn lên thuyền ra khơi: AI RỒI CŨNG ĐẾN LƯỢT MÌNH! Cách nói khẳng khái này đại ý …

Khẩu ngữ là ngôn ngữ tồn tại chủ yếu ở dạng nói, được sử dụng để trao đổi tư tưởng, tình cảm trong sinh hoạt hằng ngày. Hình thức thông …

Một vài ghi chép, tìm hiểu về cương lĩnh Cương lĩnh là danh từ chỉ Tổng thể những điểm chủ yếu về mục đích, đường lối, nhiệm vụ cơ bản …