NLP = Text + Voice

The face of the world is changing from GUI to VUI.

Criteria for posts content written in this blog:

  • Experiment software technologies, evaluating solutions & taking note of techniques and implementation steps
  • Evaluate, comment on software solutions, data mining and artificial intelligence
  • Math research, natural language processing orientation algorithms

Skills

Coding

100%

SciSharp

90%

Football

10%

Recent Posts

Khẩu ngữ là ngôn ngữ tồn tại chủ yếu ở dạng nói, được sử dụng để trao đổi tư tưởng, tình cảm trong sinh hoạt hằng ngày. Hình thức thông …

Một vài ghi chép, tìm hiểu về cương lĩnh Cương lĩnh là danh từ chỉ Tổng thể những điểm chủ yếu về mục đích, đường lối, nhiệm vụ cơ bản …

1. Nguyên cớ Với sức mạnh của TypeScript và sự hoàn thiện của JavaScript nó đã cho phép chúng ta làm được nhiều thứ. Kể đến hệ thống …

1. ExcelDataReader Lightweight and fast library written in C# for reading Microsoft Excel files Main Features Support Excel file …