Trước khi bắt đầu khởi tạo và xây dụng blog này, tôi đã có những suy nghĩ về lĩnh vực công nghệ thông tin trong y tế, những thay đổi về bộ mặt, hình dáng, tầm vóc cũng như trọng lượng của ngành công nghiệp này sau 5, 10 năm nữa! Nó sẽ thay đổi như thế nào ? Vị trí của mình sẽ ở đâu vào thời điểm đó ? Ngay từ bây giờ chúng ta cần chuẩn bị những gì ?

Sẽ rất khó hình dung, vì không ai mô tả hoặc phác họa chân dung của bức tranh đó. Tất cả là dự đoán và kỳ vọng vào những thay đổi ngay từ thời khắc này. Gần đây, đã có những tiến bộ vượt bậc về công nghệ dữ liệu lớn cũng như thuật toán được thực hiện bằng máy tính có năng lực lớn đã được chứng minh tính hiệu quả và phù hợp với nhu cầu được ứng dụng. Điều đó đã tác động và làm bùng nổ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Cách mạng số!

Bản chất của cuộc cách mạng số lấy Khoa học dữ liệu làm nòng cốt.

Continue …