Một số các phương pháp làm giảm hiện tượng quá khớp trong quá trình huấn luyện mạng nơ-ron.

  1. Weight-decay: …
  2. Weight-sharing: …
  3. Early stopping
  4. Model averaging
  5. Bayesian fitting of neural nets
  6. Dropout
  7. Generative pre-training
  8. Etc