Cương lĩnh

Một vài ghi chép, tìm hiểu về cương lĩnh

Cương lĩnh là danh từ chỉ Tổng thể những điểm chủ yếu về mục đích, đường lối, nhiệm vụ cơ bản của một tổ chức chính trị, một chính đảng trong một giai đoạn lịch sử. Cương lĩnh đúng đắn phản ánh tiến trình khách quan của sự vận động phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của quần chúng, thúc đẩy cuộc vận động phát triển thắng lợi. Có nhiều loại CL khác nhau: CL chính trị, CL kinh tế, CL quân sự, CL văn hoá, vv.

Theo cá nhân tôi hình dung và tưởng tưởng gia thì khái niệm này có thể vượt ra khỏi một tổ chức đảng, mà nó có thể thuộc về một tổ chức sự nghiệp, tổ chức tuyên giao hay nho giáo. Dựa vào cương lĩnh có thể biết được mục tiêu, tính chất của tổ chức đó. Cương lĩnh là ngọn cờ để tập hợp lực lượng, thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược đề ra.

Tham khảo

  1. https://vtudien.com/viet-viet/dictionary/nghia-cua-tu-c%C6%B0%C6%A1ng%20l%C4%A9nh
  2. http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/C%C6%B0%C6%A1ng_l%C4%A9nh
  3. https://vi.wiktionary.org/wiki/c%C6%B0%C6%A1ng_l%C4%A9nh#Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t
  4. https://hcma4.hcma.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/Pages/bao-ve-nen-tang-tu-tuong.aspx?CateID=379&ItemID=11370
Avatar
Vu Bao Nhu
Technology Enthusiast, AI/IOT Leader

My research interests include distributed robotics, mobile computing and programmable matter.

Related

comments powered by Disqus