Biên lai và phiếu thu

Phân biệt biên lai và phiếu thu mức khai niệm

  • Biên lai là chứng từ thu tiền phí, lệ phí của đơn vị nhà nước theo quy định của luật Phí và lệ phí xác nhận đã thu 1 khoản tiền.
  • Phiếu thu là giấy xác nhận sử dụng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước xác nhận đã thu 1 khoản tiền.
Avatar
Vu Bao Nhu
Technology Enthusiast, AI/IOT Leader

My research interests include distributed robotics, mobile computing and programmable matter.

comments powered by Disqus