Angular

Angular - Phương án cấu hình động thành phần component

1. Nguyên cớ Với sức mạnh của TypeScript và sự hoàn thiện của JavaScript nó đã cho phép chúng ta làm được nhiều thứ. Kể đến hệ thống Decorators mới nhất của TypeScript, đây là một tính năng hữu ích cho phép chúng ta khai báo, chỉnh sửa các thành phần của class, method, constructors, properties, hay parameters. Một phương diện ngày nay nếu giao diện web hay giao diện một chức năng người dùng có thể chỉnh sửa và cấu hình động theo cấu hình hoặc cài đặt riêng của cá nhân thì quả là những tiện ích tuyệt với; nâng cao trải nghiệm riêng của người dùng và khách hàng của các bạn.