BLEU

Tìm hiểu về độ đo BLEU

BLEU là viết tắt của Bilingual Evaluation Understudy. BLEU thường được sử dụng trong bài toàn dịch máy (Machine Translation) như một độ đo hay một hệ số điểm khi so sánh một bản dịch (candidate translation) với một hay nhiều bản dịch tham khảo (reference translation). Mặc dù vậy, BLEU cũng có thể được sử dụng để đánh giá cho các bài toán sinh văn bản (text generation) như: