Chatbot Design

Chatbots - Thiết kế các intents và entities cho các mô hình NLP

Chìa khóa để cho một con bot có thể hiểu được con người là nó phải có khả năng hiểu các ý định của con người và trích xuất các thông tin liên quan từ ý định đó và tất nhiên có các hành động đáp ứng tương thích với thông tin đó. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là khoa học của việc trích xuất ý định và thông tin từ văn bản text.