CRFsuite

CRFSuite - Tìm hiểu và ứng dụng với task Chunking

Giới thiệu Text-chunking là bài toán chia một văn bản thành các cụm thành phần có liên quan tới cú pháp. Ví dụ, trong câu: “He reckons the current account deficit will narrow to only # 1.8 billion in September." có thể được phân tích thành như sau: [NP He ] [VP reckons ] [NP the current account deficit ] [VP will narrow ] [PP to ] [NP only # 1.