Cương lĩnh

Cương lĩnh

Một vài ghi chép, tìm hiểu về cương lĩnh Cương lĩnh là danh từ chỉ Tổng thể những điểm chủ yếu về mục đích, đường lối, nhiệm vụ cơ bản của một tổ chức chính trị, một chính đảng trong một giai đoạn lịch sử. Cương lĩnh đúng đắn phản ánh tiến trình khách quan của sự vận động phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của quần chúng, thúc đẩy cuộc vận động phát triển thắng lợi.