Hệ tư tưởng

Tư duy về tổ chức

Ý niệm ban đầu về tổ chức Nói đến một tổ chức dù là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hoặc hay một hiệp hội đồng nghĩa là nói đến CƠ CẤU và QUẢN TRỊ, đây là 2 yếu tố quyết định sống còn của hệ thống tổ chức. Các phần ẩn khác nữa mà ta thường không nhìn thấy bên trong hệ thống đó hoạt động như thế nào, hoặc có ở bên trong nó bạn chưa chắc đã nhận ra.