Katex

Katex

Cấu hình Hugo sử dụng katex và mmark. Không khó lắm, mất khoảng 15 phút là làm được. Sau khi cài đặt xong thì giờ quan tâm tới cách sử dụng thôi 😄 Display Block Type equation on a single line, with top and bottom spaces. Use double dollar signs as delimiter. The following $$\int_{a}^{b} x^2 dx$$ Is an integral The following \[\int_{a}^{b} x^2 dx\] Is an integral Display Inline Type the equation as per usual, nothing extra needed.