Machine Learning

Kiến thức toán học cơ bản để làm việc với Deep learning

Trước khi bắt đầu vào việc học mạng nơ-ron và deep learning, chúng ta cũng cần chuẩn bị một số kiến thức nền tảng của toán học cần thiết. Một vài chủ đề toán học quan trọng để chúng ta có thể hiểu được các chủ đề trong phương pháp học nhiều tầng Deep learning. 1. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Đại số tuyến tính bao gồm các dạng liên tục chứ không hoàn toàn là Toán học rời rạc, nhiều người làm khoa học máy tính có rất ít kinh nghiệm với nó.