Overfitting

Một số phương pháp làm giảm hiện tượng Overfitting

Một số các phương pháp làm giảm hiện tượng quá khớp trong quá trình huấn luyện mạng nơ-ron. Weight-decay: … Weight-sharing: … Early stopping Model averaging Bayesian fitting of neural nets Dropout Generative pre-training Etc