Phiếu thu

Biên lai và phiếu thu

Phân biệt biên lai và phiếu thu mức khai niệm Biên lai là chứng từ thu tiền phí, lệ phí của đơn vị nhà nước theo quy định của luật Phí và lệ phí xác nhận đã thu 1 khoản tiền. Phiếu thu là giấy xác nhận sử dụng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước xác nhận đã thu 1 khoản tiền.