SQL Server

Msg 1205: Transaction (Process ID) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.

Lock và deadlock Trong quá trình làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server, có thể bạn sẽ gặp lỗi: Transaction was deadlocked. Đây là lỗi xảy ra khi có 2 hay nhiều phiên làm việc đang cùng chờ một lệnh khóa lock trên một resource mà đã và đang bị chiếm giữ bởi một phiên làm việc khác. Transaction (Process ID) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim.