Tensorflow

Sử dụng mô hình được huấn luyện bằng Tensorflow trong C++

Một trong những khả năng của Tensorflow đó là định nghĩa và huấn luyện model sử dụng Python API và chuyển model học được sang sử dụng trong C++. Các bước thực hiện Định nghĩa input, output graph của model Lưu lại các checkpoints. (Bước này rất quan trọng, bởi vì tất cả các biến được huấn luyện và lưu giữ ở bước này) Lưu lại graph (raw definition, no variable).

Chatbot FAQ - Các câu hỏi thường gặp

How to train tensorflow chat application on updated dataset everyday? Q: I have created chatbot on Cornell movie dataset and it's working fine. I have trained chatbot application up to global step 330000. I am using tensorflow library. I am also receiving output fine. Then I created this new dataset file by modifying original dataset and i wish to train chatbot application with updated files. Now should I delete previously saved checkpoints and saved data and start training from zero or should i train from 330000 onwards without worrying changes in dataset.