Thinking

Ít tiền, nhiều tiền

Đại ca tôi thường nói: Thà nhiều tiền quản lý lỏng lẻo còn hơn quản lý chặt mà ít tiền Câu nói khá thâm cay để tôi phải xem lại các phương hướng hoạt động, cải tổ và bố trận hiện tại. Vậy còn quản lý có nguyên tắc, điều lệ mà giúp đem lại nhiều tiền hơn thì sao? Cũng tùy vào góc độ và hiện trạng hiện thời để đánh giá và thực hiện lại, nhất là những ngày cuối năm.