Ý niệm

Cương lĩnh

Một vài ghi chép, tìm hiểu về cương lĩnh Cương lĩnh là danh từ chỉ Tổng thể những điểm chủ yếu về mục đích, đường lối, nhiệm vụ cơ bản của một tổ chức chính trị, một chính đảng trong một giai đoạn lịch sử. Cương lĩnh đúng đắn phản ánh tiến trình khách quan của sự vận động phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của quần chúng, thúc đẩy cuộc vận động phát triển thắng lợi.

Tư duy về tổ chức

Ý niệm ban đầu về tổ chức Nói đến một tổ chức dù là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hoặc hay một hiệp hội đồng nghĩa là nói đến CƠ CẤU và QUẢN TRỊ, đây là 2 yếu tố quyết định sống còn của hệ thống tổ chức. Các phần ẩn khác nữa mà ta thường không nhìn thấy bên trong hệ thống đó hoạt động như thế nào, hoặc có ở bên trong nó bạn chưa chắc đã nhận ra.